Đổi miền người dùng Office 365 với PowerShell

Trong quá trình sử dụng một số đơn vị đổi miền sẽ cần thay đổi miền cho người dùng

Kết nốt Connect-MSOLService

Trước khi làm chúng ta cần sao lưu danh sách người dùng cũ bằng lệnh

Get-MsolUser -All | Select-Object UserPrincipalName | export-csv –path D:\Before.csv

Copy đoạn code sau và lưu thành file .ps1 rồi chạy

Get-MsolUser -All |
 Where { $_.UserPrincipalName.ToLower().EndsWith("namdinh.itrithuc.vn") } |
 ForEach {
 #if($count -eq 1) #For Testing the first result
 # {
 $upnVal = $_.UserPrincipalName.Split("@")[0] + "@ms.namdinh.edu.vn"
 Write-Host "Changing UPN value from: "$_.UserPrincipalName" to: " $upnVal
 Set-MsolUserPrincipalName -ObjectId $_.ObjectId -NewUserPrincipalName ($upnVal)
 $count++
 # }
 }

Sau khi chạy xong script chúng ta có thể xuất danh sách người dùng bằng lệnh

Get-MsolUser -All | Select-Object UserPrincipalName | export-csv –path D:\After.csv