Cài đặt NukeViet

NukeViet là nền tảng xây dựng website quản trị nội dung (CMS) một cách nhanh chóng bằng ngôn ngữ PHP do Việt Nam xây dựng, NukeViet hiện nay được rất nhiều đơn vị trường học sử dụng.

Để cài đặt NukeViet chúng ta cần truy cập https://nukeviet.vn/vi/download và lựa chọn phiên bản mới nhất

Tải về và upload lên host của bạn

Truy cập http://<domain>.edu.vn và lựa chọn ngôn ngữ rồi click “Next” (“Bước kế tiếp“)

Lựa chọn “Bước kế tiếp

Lựa chọn “Bước kế tiếp

Lựa chọn “Bước kế tiếp

Nhập thông tin CSDL cùng với tiền tố của bảng (LƯU Ý: nên đổi tiền tố để đảm bảo tính bảo mật) và lựa chọn “Thực hiện“, xem thêm bài Thêm CSDL MySQL

Điền thông tin Website và tài khoản Quản trị cũng như email rồi lựa chọn “Thực hiện

Cài đặt thành công → Lựa chọn “Đăng nhập trang quản trị” để bắt đầu quản trị website