Đổi mật khẩu người dùng Office 365 với PowerShell

Hệ điều hành Windows 10, mở PowerShell trên máy tính với quyền Administrator

Lựa chọn “Yes

Cài đặt Install-Module MSOnline

Nhập “Y” và ấn Enter

Nhập “Y” và ấn Enter

Cài đặt Install-Module AzureAD

Nhập “Y” và ấn Enter

Import Import-Module AzureAD

Truy cập https://outlook.office365.com/ecp trên trình duyệt Internet Explorer

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị toàn cầu (Global Administrator)

Với lần đầu tiên đăng nhập chọn Ngôn ngữ hiển thị, Múi giờ rồi ấn “Save

Kết nối “Hybrid” với Exchange Online thông qua PowerShell

Lựa chọn “Configure

Với lần đầu tiên lựa chọn “Install

Cài đặt Microsoft Exchange Online Powershell Module

Kết nối Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName <tài khoản Global Admin>

Kết nỗi thành công

Kết nốt Connect-MSOLService

Nhập tài khoản Quản trị và lựa chọn “Next

Nhập mật khẩu và lựa chọn “Sign in

Kết nối thành công

Chuẩn bị file Excel gồm hai cột UserName và Password sau đó chạy lệnh sau để đổi mật khẩu và lưu dưới dạng .CSV

Import-Csv “D:\ChangePass.csv” | % {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $False }

-ForceChangePassword $True có nghĩa là người dùng phải đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên