Category Archives: Microsoft

Đổi mật khẩu người dùng Office 365 với PowerShell

Hệ điều hành Windows 10, mở PowerShell trên máy tính với quyền Administrator Lựa chọn “Yes” Cài đặt Install-Module MSOnline Nhập “Y” và ấn Enter Nhập “Y” và ấn Enter Cài đặt Install-Module AzureAD Nhập “Y” và ấn Enter Import Import-Module AzureAD Truy cập https://outlook.office365.com/ecp trên trình duyệt Internet Explorer Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị toàn cầu (Global Administrator) Với […]

Các lưu ý khi tạo Tài khoản – Nhóm (Office 365 Education)

Các đơn vị khi sử dụng dịch vụ tạo tài khoản Giáo viên/Học sinh cũng như nhóm (lớp học) tại AZ Edu lưu ý cung cấp đầy đủ các thông tin sau bằng file Excel: Danh sách Giáo viên/Học sinh Mã định danh (bắt buộc) Họ và tên (bắt buộc) Số điện thoại di động (nên có để khi cần […]

Đổi miền người dùng Office 365 với PowerShell

Trong quá trình sử dụng một số đơn vị đổi miền sẽ cần thay đổi miền cho người dùng Kết nốt Connect-MSOLService Trước khi làm chúng ta cần sao lưu danh sách người dùng cũ bằng lệnh Get-MsolUser -All | Select-Object UserPrincipalName | export-csv –path D:\Before.csv Copy đoạn code sau và lưu thành file .ps1 […]

Ủy quyền đối tác Microsoft

Quy cập https://admin.microsoft.com và đăng nhập bằng tài khoản Quản trị sau đó truy cập và tick “Có, tôi ủy quyền …” rồi lựa chọn “Tôi ủy quyền” Tick “Có, tôi xác nhận …” và lựa chọn “Tôi ủy quyền” Lựa chọn “Chấp nhận & Ủy quyền” Xác nhận ủy quyền bằng cách lựa chọn […]

Lỗi 43881 khi đăng ký Office 365

Lỗi 43881 sẽ khiến cho giấy phép License dùng thử Office 365 không load lên được. Để có thể phê duyệt Office 365 Education chúng ta cần đăng ký ít nhất một sản phẩm của Microsoft bằng cách truy cập https://admin.microsoft.com bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Thanh toán” → “Mua dịch vụ” […]

Thiết lập miền tenant Office 365

Để thiết lập miền trong tenant Office 365 chúng ta cần truy cập https://admin.microsoft.com bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “… Hiển thị tất cả” Chọn “Cài đặt” → “Miền” và lựa chọn “Thêm miền” Điền tên miền cần thêm và lựa chọn “Sử dụng miền này” Lựa chọn “Tiếp tục” Thêm bản […]

Đăng ký Office 365 Education

Truy cập https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/office và nhập địa chỉ email do nhà trường cấp và lựa chọn “Bắt đầu” Lưu ý: Tên miền phải chưa đăng ký tenant Office 365 trước đó Nhập SĐT của bạn và lựa chọn “Gửi tin nhắn văn bản cho tôi →” Nhập mã xác minh và lựa chọn “Đăng ký” Lựa […]