Để Xuất Module của VBA chúng ta click phải chuột tại Module đó và chọn “Export File…

Module sẽ được lưu dưới tên file .bas

Fix “Unexpected Error (40230)” in VBA