Lưu ý: Khi gặp lỗi này là do

VMware không cài đặt được trên Hệ điều hành 32 bit

AZ1TK-DYY87-4882Y-4MWXG-MZAD6