NỘI DUNG KHÓA HỌC VBA EXCEL CƠ BẢN

1. Ôn tập Excel

1. Tổng quan về khóa đào tạo
2. Hàm và sử dụng các hàm thông dụng trong Excel
3. Kiểm tra kiến thức Microsoft Excel và chữa bài Test đầu khóa học

2. Mô tả yêu cầu bài toán

1. Mô tả Workflow công việc sử dụng Excel lặp đi lặp lại
2. Mô tả yêu cầu bài toán ứng dụng Macro & VBA Excel
3. Mô hình hóa bài toán với UML

3. Activity Diagram & Record Macro

1. Xây dựng Activity Diagram cho bài toán ứng dụng Macro & VBA trong công việc
2. Macro là gì? & các bước Record Macro
3. Lưu ý khi Record Macro

4. Bảo vệ & gỡ mật khẩu bảo vệ code VBA

1. Bảo vệ code VBA Excel bằng mật khẩu
2. Gỡ mật khẩu bảo vệ code VBA Excel
3. Export/Import code giữa các file Excel

5. VBA Coding Convention

1. Chuẩn lập trình trong VBA Excel
2. Nhập và xuất đơn giản với VBA
3. Các ví dụ ứng dụng VBA Coding Convention với InputBox & MsgBox trong VBA Excel

6. Xử lý chuỗi/số & Cấu trúc điều khiển trong VBA

1. Các hàm xử lý chuỗi trong VBA
2. Các hàm xử lý số/ngày tháng trong VBA
3. Cấu trúc điều khiển trong VBA

7. Vòng lặp trong VBA

1. Vòng lặp xác định For … To và For Each
2. Vòng lặp không xác định While … Wend và Vòng lặp Do..While / Do..Until
3. Thực hành: Tìm hiểu SpellNumber

8. Hệ thống các đối tượng trong Excel VBA

1. Application
2. Workbook
3. Worksheet
4. Range
5. Cell

9. Thủ tục và Hàm trong VBA

1. Sử dụng biến truyền vào, lấy ra trong Thủ tục & Hàm
2. Sắp xếp Module trong VBA
3. Ứng dụng trong xây dựng bài toán thực tế với Macro và VBA

10. Đối tượng Range & Cell trong VBA

1. Phương thức và thuộc tính của đối tượng Range
2. Phương thức và thuộc tính của đối tượng Cell
3. Các phương thức xử lý mảng trong VBA

11. Làm việc với File và Thư mục

1. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet/File trên cũng 1 thư mục và các thư mục khác nhau
2. Ứng dụng giải quyết các bài toán thực tế
3. Chữa bài tập trắc nghiệm lý thuyết VBA Excel

12. Xử lý lỗi cơ bản trong VBA

1. Cách bẫy lỗi khi viết code VBA
2. Log File và cách phân tích Error Log
3. Sử dụng công cụ VB Analyzer để phân tích lỗi Visual Basic

13. Lập trình Userform trong VBA

1. Các thuộc tính và phương thức của Userform
2. Lập trình xử lý sự kiện trong Userform
3. Ứng dụng Userform trong nhập dữ liệu vào Excel

14. Lập trình sự kiện với Workbook, Worksheet

1. Các sự kiện với Workbook & Worksheet
2. Các sự kiện với Form trong VBA
3. Ứng dụng Userform trong bài toán thực tế

15. Data Validation trong Userform

1. Valid dữ liệu nhập vào Userform
2. Ứng dụng Form Validation trong bài toán thực tế
3. Giải đáp thắc mắc về Macro & VBA Excel

16. Bài tập ứng dụng VBA Excel trong công việc

1. Đọc dữ liệu từ Excel lên Form
2. Duyệt, Thêm mới, Sửa, Xóa dữ liệu Excel từ Form
3. Thuyết trình bài tập ứng dụng Macro & VBA Excel

17. Kết nối truy cập CSDL Access

1. Nhập dữ liệu từ Excel vào Access
2. Các kiểu dữ liệu trong Microsoft Access
3. Ngôn ngữ SQL và các câu lệnh cơ bản trong SQL

18. Các kiểu truy vấn dữ liệu trong Access

1. Các kiểu JOIN trong SQL
2. Toán tử truy vấn và so sánh trong SQL Query
3. Lấy dữ liệu Access ra Excel sử dụng GetDataRecordSet

19. Ứng dụng Macro & VBA Excel

1. Tóm tắt các bước xây dựng ứng dụng VBA Excel
2. Ứng dụng Macro & VBA giải quyết 1 bài toán cụ thể của doanh nghiệp
3. Giải đáp các thắc mắc liên quan đến Macro và VBA Excel

20. Tổng kết khóa học VBA Cơ bản

1. Thuyết trình bài tập ứng dụng Macro & VBA Excel
2. Kiểm tra cuối khóa VBA Cơ bản
3. Giới thiệu khóa học VBA Nâng cao

Liên hệ