Ủy quyền đối tác Microsoft

Quy cập https://admin.microsoft.com và đăng nhập bằng tài khoản Quản trị sau đó truy cập và tick “Có, tôi ủy quyền …” rồi lựa chọn “Tôi ủy quyền

Tick “Có, tôi xác nhận …” và lựa chọn “Tôi ủy quyền

Lựa chọn “Chấp nhận & Ủy quyền

Xác nhận ủy quyền bằng cách lựa chọn “

Ủy quyền thành công

Với việc ủy quyền này nhà trường có thể mua các dịch vụ của Microsoft với giá ưu đãi và hỗ trợ tốt nhất từ các SCP