20 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Tư 1, 2023

Danh sách các trường đại học tại Việt Nam

  https://en.moet.gov.vn/recognised-higher-education-institutions/Pages/Universities.aspx?search=1&LoaiHinh=9,11,8&field=TinhThanh&asc=True

Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu

sudo apt install phpmyadmin -y Lệnh trên sẽ cài đặt tất cả các thành phần cần thiết bao gồm các phần mở rộng PHP7. Trong...

Ubuntu trên Microsoft Azure

Để dựng máy ảo Ubuntu 20.04 trên Microsoft Azure chúng ta cần truy cập https://portal.azure.com và đăng nhập bằng tài khoản của mình rồi...