Tổng kết khóa học Hello Scratch

0
23

Yêu cầu: Làm bài bằng bút KHÁC mầu đen hoặc trắc nghiệm trực tuyến

1. Giống nhau

2. Di chuyển 10 bước/tiến về phía trước 10 bước

3. Lên trên 10 bước

4. Không, vì hai lệnh không liền nhau

5. Phóng to/thu nhỏ khu vực lệnh và đưa về trạng thái ban đầu (100%)

6. Thay đổi kích thước hiển thị và phóng to sân khấu/thay đổi kích cỡ màn hình có nhân vật

7. Thay đổi ngôn ngữ

8. Di chuyển 10 bước

9. Lên trên 10 bước

10. Câu 1, Câu 2 và Câu 8

11. Đổi tư thế (trang phục)

12. Đổi phông nền sân khấu

13. Làm một hoạt động khi bấm phím trắng

14. Làm một hoạt động khi bấm phím mũi tên lên

15. Phát tin và thực hiện tiếp lệnh tiếp theo và phát tin rồi đợi để phản hồi

16. Nói và Nghĩ

17. Thay đổi biến x = x + 1

18. Hiển thị Tên bạn của bạn là gì? và đợi trả lời nhập từ bàn phím/hỏi Tên của bạn là gì? và đợi trả lời nhập từ bàn phím

19. Đặt biến x = 0

20. Kiểm tra phép tính/So sánh một số = 50

21. Tính kết quả phép cộng

22. Kết quả của một câu hỏi (trả lời) được nhập từ bàn phím

23. Biến x + biến y = ?