Thông tin liên hệ

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và chọn “Liên hệ” → “Các bộ phận” và cập nhật “Sửa” tại dòng có thông tin tick “Mặc định”