Thiết lập miền tenant Office 365

Để thiết lập miền trong tenant Office 365 chúng ta cần truy cập https://admin.microsoft.com bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “… Hiển thị tất cả

Chọn “Cài đặt” → “Miền” và lựa chọn “Thêm miền

Điền tên miền cần thêm và lựa chọn “Sử dụng miền này

Lựa chọn “Tiếp tục

Thêm bản ghi TXT trong phần Quản trị tên miền và lựa chọn “Xác minh“‘

Tiếp tục tiến hành thêm các bản ghi khác theo hướng dẫn.

Sau khi hoàn tất thêm các bản ghi DNS trong phần Quản trị tên miền chúng ta cần lựa chọn “Tiếp tục” tại trang thông báo “Chúng tôi cần thêm thông tin để xác nhận giảm giá của bạn

Thiết lập miền hoàn thành lựa chọn “Đã xong