Thay đổi tên hiển thị người dùng Office 365 với PowerShell

0
89

Hệ điều hành Windows 10, mở PowerShell trên máy tính với quyền Administrator

Lựa chọn “Yes

a

Cài đặt Install-Module MSOnline

a

Nhập “Y” và ấn Enter

a

Nhập “Y” và ấn Enter

a

Cài đặt Install-Module AzureAD

a

Nhập “Y” và ấn Enter

a

Import Import-Module AzureAD

a

Truy cập https://outlook.office365.com/ecp trên trình duyệt Internet Explorer

a

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị toàn cầu (Global Administrator)

a

Với lần đầu tiên đăng nhập chọn Ngôn ngữ hiển thị, Múi giờ rồi ấn “Save

a

Kết nối “Hybrid” với Exchange Online thông qua PowerShell

a

Lựa chọn “Configure

a

Với lần đầu tiên lựa chọn “Install

a

Cài đặt Microsoft Exchange Online Powershell Module

a

Kết nối Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName <tài khoản Global Admin>

a

Kết nỗi thành công

a

Kết nốt Connect-MSOLService

a

Nhập tài khoản Quản trị và lựa chọn “Next

a

Nhập mật khẩu và lựa chọn “Sign in

a

Kết nối thành công

a

Chuẩn bị file Excel gồm hai cột UserPrincipalName và DisplayName
sau đó chạy lệnh sau để đổi tên hiển thị và lưu dưới dạng .CSV

a

import-csv D:\ResetDisplaynameTVG.csv | foreach {Set-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName}

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây