Tạo cây thư mục với VBA

0
35

Hướng dẫn: Chạy thủ tục GetDirTrees

Sub GetDirTrees()
  Dim objFso As FileSystemObject
  Dim fileExplorer As FileDialog
   Dim strRootFolder As String
  ' Count of folder
  Dim intFolder As Integer
  ' Count of file
   Dim intFile As Integer

   Set fileExplorer = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  ' Cho phép chọn một hoặc nhiều folder
'  fileExplorer.AllowMultiSelect = False

  With fileExplorer
    If .Show = -1 Then
      strRootFolder = .SelectedItems.Item(1)
    Else
      MsgBox "Bạn chưa chọn folder", , "AZ Edu"
      ' Khi chưa chọn folder biến strRootFolder mặc định là vbNullString
    End If
  End With
  Set fileExplorer = Nothing

  If strRootFolder = "" Then Exit Sub
 
   Set objFso = New FileSystemObject
  Call GetDir(objFso.GetFolder(strRootFolder), 0, 0, intFolder, intFile)
  Set objFso = Nothing
End Sub

Lưu ý: Cần Add thêm Windows Scrip Host Object Model để sử dụng cho objFso

Thủ tục GetDir

Private g_intMaxCol As Integer

Private Sub GetDir(ByVal objFolder As Folder, _
          ByRef intRow As Integer, _
          ByVal intCol As Integer, _
          ByRef intFolder As Integer, _
          ByRef intFile As Integer)

  Dim obbjSubFilder As Folder
  Dim objFile As File
  Dim intCol2 As Integer

  intFolder = intFolder + 1
  intRow = intRow + 1
  intCol2 = 1

  intCol = intCol + 1
  Cells(intRow, intCol).Value = "[" & objFolder.Name & "]"

  If g_intMaxCol < intCol Then g_intMaxCol = intCol

  For Each objSubFolder In objFolder.SubFolders
    Call GetDir(objSubFolder, intRow, intCol, intFolder, intFile)
  Next ' objSubFolder

  intCol2 = intCol
  intCol = intCol + 1
  intFile2 = intFile

  For Each objFile In objFolder.Files
    intFile = intFile + 1
    intRow = intRow + 1
    intCol3 = 1
    Do While intCol3 < intCol2
      intCol3 = intCol3 + 1
    Loop

    With objFile
      Cells(intRow, intCol).Value = .Name
    End With
  Next ' objFile

  Set objFolder = Nothing
End Sub

Code đã được giản lược từ https://www.asahi-net.or.jp/~ef2o-inue/vba_o/sub05_110_080.html

Download file GetDirTrees.xlsm

Đăng ký ngay Khóa học VBA Cơ bản đến Nâng cao để Ứng dụng hiệu quả Macro & VBA trong nâng cao hiệu xuất công việc