Quảng cáo trái và giữa trang

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và chọn “Quảng cáo” → “Quảng cáo” và cập nhật “Sửa” tại quảng cáo tương ứng giữa hay bên trái của site

Lựa chọn “Xóa” ảnh cũ và “Chọn tệp” Hình quảng cáo mới cũng như “URL khi click vào quảng cáo” rồi ấn nút “Sửa quảng cáo