Quản lý tạo nhóm trong Microsoft Teams

0
138

Để thực hiện được điều này trước hết thầy cô cần phải có tài khoản quản trị hệ thống Office 365 của trường hoặc đơn vị mình

Tạo nhóm “Bảo mật” cho người dùng bằng cách đăng nhập https://admin.microsoft.com lựa chọn “Teams & Nhóm” → “Đội & nhóm hiện hoạt động” → “Bảo mật” → “Thêm nhóm

Chọn loại hình nhóm “Bảo mật” và lựa chọn “Tiếp theo

Đặt tên cho nhóm (Ví dụ: “Cho phép tạo nhóm“) và lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Tạo nhóm

Hoàn tất tạo nhóm, lựa chọn “Đóng

Truy cập https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/solutions/manage-creation-of-groups?view=o365-worldwide và lựa chọn “Copy” code Powershell

$GroupName = "<GroupName>"
$AllowGroupCreation = $False

Connect-AzureAD

$settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id
if(!$settingsObjectID)
{
    $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | Where-object {$_.displayname -eq "group.unified"}
    $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()
    New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy
    $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id
}

$settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID
$settingsCopy["EnableGroupCreation"] = $AllowGroupCreation

if($GroupName)
{
  $settingsCopy["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString $GroupName).objectid
} else {
$settingsCopy["GroupCreationAllowedGroupId"] = $GroupName
}
Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

(Get-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID).Values

Dán vào Notepad và đổi tên theo tên nhóm vừa tạo ở bước trên và lưu lại với tên file (Ví dụ: Script.ps1)

Hệ điều hành Windows 10, mở PowerShell trên máy tính với quyền Administrator

Lựa chọn “Yes

Sử dụng lệnh cd để di chuyển đến thư mục chứa file Script1.ps1

.

.

Sau khi chạy script thành công chúng ta chỉ cần thêm “thành viên” hoặc “chủ sở hữu” vào nhóm

Lựa chọn “Xem tất cả và quản lý chủ sở hữu

Lựa chọn “Thêm chủ sở hữu

Tìm kiếm người dùng muốn thêm và lựa chọn rồi click “Thêm

Chỉ những người được thêm vào nhóm này mới có thể tạo nhóm trong Teams. Trong hình dưới tài khoản admin@ chưa thêm vào nên không có tính năng tạo nhóm

Thêm tài khoản là thành viên vào nhóm

Lựa chọn “Thêm thành viên

Tìm kiếm người dùng muốn thêm và lựa chọn rồi click “Thêm

Thêm thành công thành viên vào nhóm

Khi đăng nhập trở lại Teams chúng ta sẽ thấy chức năng “Create team

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây