Truy cập https://gtmetrix.com và điền địa chỉ Website của bạn rồi click “Test your site