Nhập dữ liệu với Controls động trong Userform bằng VBA

0
19

 

 

Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim intI As Integer
  For intI = 1 To [tblProduct].Rows().Count Step 1
    cboProduct1.AddItem [tblProduct].Rows(intI).Columns(1).Value
  Next ' intI
End Sub

 

 

Private Sub lblAdd_Click()
  Dim Product As Control
  Dim Quantity As Control
  Dim Price As Control

  Dim intTop As Integer
  intTop = 98
  ' https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/add-method-microsoft-forms
  g_intCount = g_intCount + 1
  Set Product = frmInput.Controls.Add("Forms.ComboBox.1", "cboProduct" & g_intCount + 1, True)
  With Product
    .Top = intTop + (g_intCount * 22)
    .Left = 6
  End With
  For intI = 1 To [tblProduct].Rows().Count Step 1
    Controls("cboProduct" & g_intCount + 1).AddItem [tblProduct].Rows(intI).Columns(1).Value
  Next 'intI

  Set Quantity = frmInput.Controls.Add("Forms.TextBox.1", "txtQuantity" & g_intCount + 1, True)
  With Quantity
    .Top = intTop + (g_intCount * 22)
    .Left = 84
  End With

  Set Price = frmInput.Controls.Add("Forms.TextBox.1", "txtPrice" & g_intCount + 1, True)
  With Price
    .Top = intTop + (g_intCount * 22)
    .Left = 162
  End With

Lưu ý: Cần khai báo biết Global Private g_intCount As Integer

 

Private Sub cmdSubmit_Click()
  Dim intHeader As Integer
  Dim intIDRows As Integer
  Dim intID As Integer
  Dim intNoRows As Integer

  intHeader = 8
  intIDColumns = 2

  If Len([tblOrder].Rows(1).Columns(1).Value) = 0 Then
    intID = 1
  Else
    intNoRows = [tblOrder].Rows().Count
    intID = [tblOrder].Rows(intNoRows).Columns(1).Value + 1
  End If

  For intI = 1 To 3 Step 1
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns).Value = intID
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 1).Value = txtCustomer.Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 2).Value = txtMobile.Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 3).Value = txtEmail.Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 4).Value = Controls("cboProduct" & intI).Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 5).Value = Controls("txtQuantity" & intI).Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 6).Value = Controls("txtPrice" & intI).Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 7).Value = Val(Controls("txtQuantity" & intI).Value) * Val(Controls("txtPrice" & intI).Value)
  Next ' intI
End Sub

Download file Dynamic_Input.xlsm

Đăng ký ngay Khóa học VBA Cơ bản đến Nâng cao để Ứng dụng hiệu quả Macro & VBA trong nâng cao hiệu xuất công việc