Nhập dữ liệu từ Userform vào Excel với VBA

0
23

 

 

Private Sub txtPrice1_Change()
  txtAmount1.Value = Val(txtQuantity1.Value) * Val(txtPrice1.Value)
End Sub

Tương tự với txtPrice2_Change và txtPrice3_Change

Vậy làm thế nào để tự động thêm txtAmount2, txtAmount3, txtQuantity2, txtQuantity3, … và không phải code lặp đi lặp lại như vậy?

Chúng ta có thể xem thêm tại Nhập dữ liệu với Controls động trong Userform bằng VBA

 

Private Sub cmdSubmit_Click()
  Dim intHeader As Integer
  Dim intIDRows As Integer
  Dim intID As Integer
  Dim intNoRows As Integer

  intHeader = 8
  intIDColumns = 2

  If Len([tblOrder].Rows(1).Columns(1).Value) = 0 Then
    intID = 1
  Else
    intNoRows = [tblOrder].Rows().Count
    intID = [tblOrder].Rows(intNoRows).Columns(1).Value + 1
  End If

  For intI = 1 To 3 Step 1
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns).Value = intID
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 1).Value = txtCustomer.Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 2).Value = txtMobile.Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 3).Value = txtEmail.Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 4).Value = Controls("txtQuantity" & intI).Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 5).Value = Controls("txtPrice" & intI).Value
    Cells(intHeader + intNoRows + intI, intIDColumns + 6).Value = Controls("txtAmount" & intI).Value
  Next ' intI
End Sub

Download file Input.xlsm

Đăng ký ngay Khóa học VBA Cơ bản đến Nâng cao để Ứng dụng hiệu quả Macro & VBA trong nâng cao hiệu xuất công việc