Mô tả của site

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và chọn “Cấu hình” → “Cấu hình site” và cập nhật “Mô tả của site” sau đó lựa chọn “Lưu cấu hình

Để thay đổi mầu chữ của Mô tả site chúng ta chọn “Quản lý giao diện” → “Thiết lập giao diện” → “CSS” và thêm dòng

#header .logo h2 {color: white!important}

Sau đó lựa chọn “Lưu cấu hình