Làm việc với File và Thư mục trong VBA

0
56

 

Option Explicit
Sub GetDirNames()
  Const Path = "D:\Working\AZ Training\VBA Excel\Exercise\"
  Dim strFileName As String
  
  strFileName = Dir(Path & "*.xl*")
  Do While strFileName <> ""
    Range("A65536").End(xlUp)(2).Value = Path & strFileName
    strFileName = Dir
  Loop
  
End Sub

Lưu ý: Đoạn code trên không hỗ trợ tốt với các file tiếng Việt có dấu (trả lại tên file “S liu tháng 1.xlsx” là “S? li?u tháng 1.xlsx”). Để sử dụng được tiếng Việt có dấu chúng ta có thể sử dụng đoạn code sử dụng “FileSystemObject (FSO) trong VBA Excel

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây