Import dữ liệu từ Excel vào Access với VBA

1
32

 

Hướng dẫn: Chạy thủ tục AccImport

Sub AccImport()
  Dim acc As New Access.Application
  acc.OpenCurrentDatabase Application.ActiveWorkbook.Path & "\AZEdu.accdb"
  acc.DoCmd.TransferSpreadsheet _
       TransferType:=acImport, _
       SpreadSheetType:=acSpreadsheetTypeExcel12Xml, _
       TableName:="tblImported", _
       Filename:=Application.ActiveWorkbook.FullName, _
       HasFieldNames:=True, _
       Range:="wsData$A1:C198"
  acc.CloseCurrentDatabase
  acc.Quit
  Set acc = Nothing
  MsgBox “Finished”
End Sub

Lưu ý: Cần Add thêm Windows Access 16.0 Object Library để sử dụng cho acc (Access)

Sử dụng:

 • Xác định CSDL Access cần sử dụng (AZEdu.accdb)
 • Xác định bảng trong Access (tblImported)
 • Xác định vùng dữ liệu trên Excel để Import vào Access (wsData$A1:C198) với wsData là tên WorkSheet

Đăng ký ngay Khóa học VBA Cơ bản đến Nâng cao để Ứng dụng hiệu quả Macro & VBA trong nâng cao hiệu xuất công việc

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.