Hành động trên Excel, Macro và VBA tương ứng

0
67

 

 

 

Hành động Macro VBA Chú ý
Mở file Data.xlsx  Workbooks.Open Filename:= “D:\AZ Edu\Data.xlsx” Dim strPath As String
strPath = ActiveWorkbook.Path
Workbooks.Open Filename:=strPath & “\Data.xlsx”
File chưa mở trước đó
Mở file Data.xlsx Windows(“Data.xlsx”).Activate Windows(“Data.xlsx”).Activate File đã mở trước đó
Tạo mới một file Excel Workbooks.Add
Paste ActiveSheet.Paste
Paste giá trị
Lưu lại file với tên Data.xlsx ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
“D:\AZ Edu\Data.xlsx”, _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Dim strPath As String
strPath = ActiveWorkbook.Path
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= strPath & “\Data.xlsx”, _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
xlOpenXMLWorkbook: File xlsx
Copy dữ liệu toàn bộ bảng tblData Range(“tblData[#All]”).Select
Selection.Copy
Range(“tblData[#All]”).Select
Selection.Copy
Bao gồm cả tiêu đề
Filter theo cột thứ 3 của bảng ActiveSheet.ListObjects(“tblData”).Range.AutoFilter Field:=3, Criteria1:= “Bùi” ActiveSheet.ListObjects(“tblData”).Range.AutoFilter Field:=3, Criteria1:= “Bùi”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây