Chuẩn bị

  • CentOS version 7.0 hoặc cao hơn
  • Windows Server 2016 version sử dụng được Hyper-V
  • Kali Linux version 2019
  • EVE NG
  • Packet Tracer v7.2
  • PuTTY
  • Wireshark