Đặt mật khẩu bảo vệ VBA Excel

0
23

Bạn có thể đặt lại mật khẩu cho VBA bằng cách click phải chuột chọn “VBA Project Proferties…

Lựa chọn “Protection

Đặt mật khẩu và lựa chọn “Ok

Lưu ý: Để không cho phép xem code VBA khi thiết lập mật khẩu chúng ta cần tick thêm “Lock project for viewing” rồi lựa chọn “Ok

Cần xác nhận mật khẩu khi muốn chỉnh sửa VBA

Lưu ý: Nhớ lưu lại file bằng cách lựa chọn “Save

Đăng ký ngay Khóa học VBA Cơ bản đến Nâng cao để Ứng dụng hiệu quả Macro & VBA trong nâng cao hiệu xuất công việc