Để đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định

Lựa chọn “Đặt làm mặc định

Chọn Google Chrome