Đa ngôn ngữ trong Userform với VBA

0
22

Chuẩn bị bảng tblLanguage trong Excel

Language Username Password iLanguage Login
Tiếng Việt Tên truy cập Mật khẩu Ngôn ngữ Đăng nhập
English Username Password Language Login
Sub CallForm()
  frmLogin.Show
End Sub

Form Login

 

Private Sub UserForm_Initialize()
  ' Count Number
  Dim intI As Integer

  lblUsername.Caption = [tblLanguage].Rows(1).Columns(2).Value
  lblPassword.Caption = [tblLanguage].Rows(1).Columns(3).Value
  lblLanguage.Caption = [tblLanguage].Rows(1).Columns(4).Value

  For intI = 1 To [tblLanguage].Rows().Count Step 1
    cboLanguage.AddItem [tblLanguage].Rows(intI).Columns(1).Value
  Next ' intI

  cmdLogin.Caption = [tblLanguage].Rows(1).Columns(5).Value
End Sub

Khi thay đổi ngôn ngữ trên Form

 

Private Sub choLanguage_Change()
  lblUsername.Caption = [tblLanguage].Rows(cboLanguage.ListIndex + 1).Columns(2).Value
  lblPassword.Caption = [tblLanguage].Rows(cboLanguage.ListIndex + 1).Columns(3).Value
  lblLanguage.Caption = [tblLanguage].Rows(cboLanguage.ListIndex + 1).Columns(4).Value
  cmdLogin.Caption = [tblLanguage].Rows(cboLanguage.ListIndex + 1).Columns(5).Value
End Sub

 

Download file Forms.xlsm

Đăng ký ngay Khóa học VBA Cơ bản đến Nâng cao để Ứng dụng hiệu quả Macro & VBA trong nâng cao hiệu xuất công việc