Chuyển số thành chữ với VBA Excel

0
60

Làm thế nào để chuyển đổi số thành chữ tiếng Việt trên Excel.

Đầu tiên tạo mới một file Excel và lưu lại với phần mở rộng .xlsm (Excel Macro-Enabled Workbook)

Lựa chọn “Developer” → “Visual Basic

Lựa chọn “Insert” → “Module

Copy đoạn Code sau

Option Explicit

' Main Function
Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
  Dim Dollars, Cents, Temp
  Dim DecimalPlace, Count
  ReDim Place(9) As String
  
  Place(2) = " nghìn "
  Place(3) = " tri" & ChrW(7879) & "u "
  Place(4) = " t" & ChrW(7927) & " "
  Place(5) = " nghìn t" & ChrW(7927) & " "
  
  ' String representation of amount.
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  
  ' Position of decimal place 0 if none.
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
  
  ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
  If DecimalPlace > 0 Then
    Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))
    MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  End If
  
  Count = 1
  
  Do While MyNumber <> ""
    Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
    
    If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
    
    If Len(MyNumber) > 3 Then
      MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
    Else
      MyNumber = ""
    End If
    
    Count = Count + 1
  Loop
  
  Select Case Dollars
    Case ""
      Dollars = "không vn" & ChrW(273)
    Case "One"
      Dollars = "m" & ChrW(7897) & "t vn" & ChrW(273)
    Case Else
      Dollars = Dollars & " vn" & ChrW(273)
  End Select
  
  Select Case Cents
    Case ""
      Cents = " và không hào"
    Case "One"
      Cents = " và m" & ChrW(7897) & "t hào"
    Case Else
      Cents = " và " & Cents & " hào"
  End Select
  
  SpellNumber = Dollars & Cents

End Function


' Converts a number from 100-999 into text
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
  Dim Result As String
  
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  
  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
  
  ' Convert the hundreds place.
  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
    Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " tr" & ChrW(259) & "m "
  End If
  
  ' Convert the tens and ones place.
  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
    Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
  Else
    Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
  End If
  
  GetHundreds = Result

End Function


' Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)
  Dim Result As String
  
  Result = "" ' Null out the temporary function value.
  
  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 10-19...
  
    Select Case Val(TensText)
      
      Case 10: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i"
      
      Case 11: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i m" & ChrW(7897) & "t"
      
      Case 12: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i hai"
      
      Case 13: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i ba"
      
      Case 14: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i b" & ChrW(7889) & "n"
      
      Case 15: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i n" & ChrW(259) & "m"
      
      Case 16: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i sáu"
      
      Case 17: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i b" & ChrW(7849) & "y"
      
      Case 18: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i tám"
      
      Case 19: Result = "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i chín"
      
      Case Else
      
    End Select
  
  Else ' If value between 20-99...
  
    Select Case Val(Left(TensText, 1))
    
      Case 2: Result = "hai m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
      
      Case 3: Result = "ba m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
      
      Case 4: Result = "b" & ChrW(7889) & "n m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
      
      Case 5: Result = "n" & ChrW(259) & "m m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
      
      Case 6: Result = "sáu m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
      
      Case 7: Result = "b" & ChrW(7849) & "y m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
      
      Case 8: Result = "tám m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
      
      Case 9: Result = "chín m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
      
      Case Else
    
    End Select
  
    Result = Result & GetDigit(Right(TensText, 1))   ' Retrieve ones place.
  
  End If
  
  GetTens = Result

End Function


' Converts a number from 1 to 9 into text.
Function GetDigit(Digit)

  Select Case Val(Digit)
  
    Case 1: GetDigit = "m" & ChrW(7897) & "t"
    
    Case 2: GetDigit = "hai"
    
    Case 3: GetDigit = "ba"
    
    Case 4: GetDigit = "b" & ChrW(7889) & "n"
    
    Case 5: GetDigit = "n" & ChrW(259) & "m"
    
    Case 6: GetDigit = "sáu"
    
    Case 7: GetDigit = "b" & ChrW(7849) & "y"
    
    Case 8: GetDigit = "tám"
    
    Case 9: GetDigit = "chín"
    
    Case Else: GetDigit = ""
  
  End Select

End Function

Dán vào Module Code vừa tạo

Ấn “Alt + Q” để quay trở lại Excel. Hàm SpellNumber giờ đã sẵn sàng sử dụng

Các bạn cùng chỉnh sửa và ứng dụng nhé

Tham khảo:

 1. Hàm chuyển đổi text Unicode tiếng Việt VBA dùng trên Excel
 2. https://support.microsoft.com/en-us/office/convert-numbers-into-words-a0d166fb-e1ea-4090-95c8-69442cd55d98

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây