Cài đặt Hadoop trên Ubuntu

Để tiến hành cài đặt hadoop chúng ta cần tải hadoop-3.2.1.tar.gz về thông qua wget http://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.2.1/hadoop-3.2.1.tar.gz hoặc wget http://www-eu.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.2.1/hadoop-3.2.1.tar.gz Tiến hành giải nén hadoop-3.2.1.tar.gz tar xvzf hadoop-3.2.1.tar.gz Đổi tên thư mục từ hadoop-3.2.1 thành hadoop mv hadoop-3.2.1 hadoop Di...

Cài đặt SSH trên Ubuntu

SSH có hai thành phần chính ssh: Lệnh sử dụng để kết nối từ xa đến Ubuntu sshd: daemon chạy trên server và cho phép các khác kết nối với server Để cài đặt SSH...

Cài đặt Ubuntu

Để cài đặt Ubuntu chúng ta cần chuẩn bị máy tính có yêu cầu như sau: 2 GHz dual core processor or better 2 GB system memory 25 GB of free hard drive space ...

BigData với Hadoop & Spark

Cài đặt Ubuntu Cài đặt Java trên Ubuntu Cài đặt SSH trên Ubuntu Cài đặt Hadoop trên Ubuntu

Cài đặt phần mềm giáo dục cho bảng tương tác MozaBook

Cài đặt phần mềm giáo dục cho bảng tương tác MozaBook chúng ta truy cập địa chỉ https://www.mozaweb.com/vi/mozabook.php?cmd=download Lựa chọn "Tạo tài khoản mới" Nên "Chặn" kho vn.mozaweb.com muốn Biết vị trí của bạn Nhập thông tin...

Chuyển từ Microsoft Word sang Powerpoint

Một tính năng ẩn khá hữu ích trong Microsoft Word đó là chuyển từ Word sang Powerpoint giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian xây dựng bài trình chiếu (Presentation) Để có thể bật...

Cài đặt mBlock 3.4.11

Để bắt đầu lập trình IoT với mBlock Arduino đầu tiên chúng ta cần tải mBlock 3.4.11 về và tiến hành cài đặt rồi lựa chọn "Yes" Lựa chọn ngôn ngữ và click "Ok" Tick "I...

Khảo sát với Google Forms

Phiếu khảo sát bằng giấy vẫn thường sử dụng Truy cập địa chỉ https://forms.google.com Tạo mới khảo sát bằng cách Click "New Blank" Điền thông tin khảo sát và thêm mới câu hỏi Câu hỏi với các phương...
- Advertisement -

Recent Posts