Cài đặt Hadoop trên Ubuntu

Để tiến hành cài đặt hadoop chúng ta cần tải hadoop-3.2.1.tar.gz về thông qua wget http://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.2.1/hadoop-3.2.1.tar.gz hoặc wget http://www-eu.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.2.1/hadoop-3.2.1.tar.gz Tiến hành giải nén hadoop-3.2.1.tar.gz tar xvzf hadoop-3.2.1.tar.gz Đổi tên thư mục từ hadoop-3.2.1 thành hadoop mv hadoop-3.2.1 hadoop Di...

Cài đặt SSH trên Ubuntu

SSH có hai thành phần chính ssh: Lệnh sử dụng để kết nối từ xa đến Ubuntu sshd: daemon chạy trên server và cho phép các khác kết nối với server Để cài đặt SSH...

Cài đặt Java trên Ubuntu

Hadoop (hadoop framework) được xây dựng trên nền tảng Java Trước hết chúng ta cần cập nhật source list bằng câu lệnh sudo apt-get update Cài đặt OpenJDK (phiên bản mặc định của Java dành cho...

Chiến dịch Marketing ngày lễ

Phân tích: Phân tích số liệu năm ngoái: Đâu là những khách hàng mua nhiều nhất? Những ngày nào doanh thu cao nhất? Dữ liệu lịch sử là tham chiếu đầu tiên của bạn...
- Advertisement -

Recent Posts