Cài đặt WordPress

Sau khi đã copy WordPress mới nhất lên Hosting chúng ta truy cập địa chỉ web và chọn ngôn ngữ (Ví dụ: Tiếng Việt) rồi lựa chọn “Tiếp tục

Lựa chọn “Thực hiện ngay

Điền thông tin Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) và tiền tố bảng dữ liệu rồi lựa chọn “Gửi

Lựa chọn “Bắt đầu cài đặt

Điền thông tin Website và lựa chọn “Cài đặt WordPress

Cài đặt thành công, lựa chọn “Đăng nhập

Điền mật khẩu Quản trị và lựa chọn “Đăng nhập

Lưu ý: Nên tick “Tự động đăng nhập” để thông tin tài khoản lưu tại cookie lần sau tự động truy cập luôn

Đăng nhập thành công giao diện Quản trị WordPress