Cài đặt MySQL trên Ubuntu

0
109

Bước 1: Để cài đặt MySQL trên máy chủ Ubuntu sau khi đăng nhập bằng tài khoản quản trị

Chúng ta chạy lệnh sudo apt install mysql-server -y

Kiểm tra trạng thái MySQL bằng lệnh sudo systemctl status mysql

Truy cập Cơ sở dữ liệu MySQL bằng lệnh sudo mysql

Tạo mới Cơ sở dữ liệu bằng lệnh CREATE DATABASE xxxx;

Tạo mới người dùng bằng lệnh CREATE USER ‘xxxx’@’localhost’ IDENTIFIED by ‘password’;

Gán quyền truy cập cho User tới CSDL đã tạo bằng lệnh GRANT ALL PRIVILEGES ON <CSDL>. * TO ‘newuser’@’localhost’;

Để thay đổi được thực hiện ngay lập tức, chúng ta sử dụng lệnh FLUSH PRIVILEGES;

Thoát khỏi MySQL bằng lệnh exit;

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây