Cài đặt Apache trên Ubuntu

0
119

Apache2 HTTP Server là máy chủ web phổ biến nhất được sử dụng.

Bước 1: Để cài đặt Apache2 HTTP trên máy chủ Ubuntu sau khi đăng nhập bằng tài khoản quản trị

chúng ta chạy lệnh  sudo apt update

Chạy lệnh sudo apt install apache2 -y

Bật một số mod cần thiết như rewrite, SSL, header

sudo a2enmod rewrite

sudo a2enmod ssl

sudo a2enmod headers

Khởi động lại Apache bằng lệnh sudo systemctl restart apache2

Bước 2: Cấu hình tường lửa

Chúng ta có thể liệt kê các hồ sơ ứng dụng trong ufw bằng cách chạy lệnh sudo ufw app list

Chúng ta nên kích hoạt cấu hình hạn chế nhất để đảm bảo vừa cho phép lưu lượng truy cập mà bạn đã cấu hình vừa đảm bảo vấn đề bảo mật thông qua sudo ufw allow ‘Apache’. Thông thường đổi với dịch vụ web các bạn chỉ cần mở port 80 cho giao thức HTTP và port 443 cho giao thức HTTPS

Kiểm tra máy chủ web của bạn thông qua lệnh sudo systemctl status apache2

Ngoài ra, để xác định việc cấu hình UFW Firewall đã thành công và có thể truy cập website từ bên ngoài hãy truy cập http://<your_server_ip> trên trình duyệt của bạn để kiểm tra.

Bước 3: Thiết lập Virtual Hosts

Khi sử dụng Apache, bạn có thể sử dụng Virtual Hosts riêng cho từng website giúp cho việc quản lý cấu hình được dễ dàng hơn.

Đầu tiên tạo thư mục cho your_domain thông qua lệnh sudo mkdir -p /var/www/your_domain

Tiếp theo, gán quyền sở hữu thư mục với user Apache www-data thông qua lệnh sudo chown -R www-data:www-data /var/www/your_domain

Để đảm bảo thư mục your_domain của bạn được phân quyền chính xác hãy sử dụng lệnh sudo chmod -R 755 /var/www/your_domain

Tiếp theo, tạo trang index.html bằng lệnh sudo nano /var/www/your_domain/index.html

Copy nội dung sau

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>First Website</title>
</head>
<body>
  <h1>First Website</h1>
</body>
</html>

Bấm Ctrl + O và nhấn Enter để lưu file, Ctrl + X để thoát nano

Tạo file Virtual Hosts /etc/apache2/sites-available/your_domain.conf bằng lệnh sudo nano /etc/apache2/sites-available/your_domain.conf

Dán nội dung sau đây vào

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  ServerName your_domain
  ServerAlias www.your_domain
  DocumentRoot /var/www/your_domain
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your_domain_error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your_domain_access.log combined
</VirtualHost>

Bấm Ctrl + O và nhấn Enter để lưu file, Ctrl + X để thoát nano

tiến hành enbale Virtual Hosts với công cụ a2ensite thông qua lệnh sudo a2ensite your_domain.conf

Vô hiệu hóa trang web mặc định của Apache bằng lệnh sudo a2dissite 000-default.conf

Để chắc chắn Virtual Hosts được cấu hình chính xác hãy thử nghiệm cấu hình bằng lệnh sudo apache2ctl configtest

Khởi động lại Apache để các thay đổi của bạn có hiệu lực bằng lệnh sudo systemctl restart apache2

Truy cập http://your_domain bằng trình duyệt web để kiểm tra

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây