Các Plugin cần thiết cho WordPress

Truy cập Quản trị Website và lựa chọn “Plugin” → “Cài mới

Tìm kiếm Plugin và lựa chọn “Cài đặt

Sau khi cài đặt xong, lựa chọn “Kích hoạt

Chúng ta nên nâng cấp các Plugin và “Bật cập nhật tự động” các Plugin đã cài đặt

Các Plugin cần thiết cho một Website WordPress bao gồm:

  1. Classic Editor
  2. WP Statistics