Cài đặt Ubuntu

Cài đặt Java trên Ubuntu

Cài đặt SSH trên Ubuntu

Cài đặt Hadoop trên Ubuntu