10 Macro hữu ích cho Google Sheets

0
45

Nếu công việc của bạn hay phải sử dụng Google Sheet để làm việc, có những lúc, bạn sẽ ước làm thế nào để chúng ta có thể tự động hóa Google Sheet tránh làm những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán?

Bạn chưa biết làm như thế nào để chạy 1 macro trong Google Sheets? đừng lo lắng az.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn Chạy macro trong Google Sheets và dưới đây là 10 đoạn macro (Code) dành cho Google Sheets để giúp bạn có thể làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.

Macro chuyển toàn bộ công thức sang giá trị ở Sheets hiện tại

//1. convert all formulas to values in the active sheet
function formulasToValuesActiveSheet() {
 var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 var range = sheet.getDataRange();
 range.copyValuesToRange(sheet, 1, range.getLastColumn(), 1, range.getLastRow());
};

Macro chuyển toàn bộ công thức sang giá trị ở tất cả sheet trong workbook

//2. convert all formulas to values in every sheet of the Google Sheet
function formulasToValuesGlobal() {
 var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
 sheets.forEach(function(sheet) {
  var range = sheet.getDataRange();
  range.copyValuesToRange(sheet, 1, range.getLastColumn(), 1, range.getLastRow());
 });
};

Macro sắp xếp sheets theo thứ tự

//3. sort sheets alphabetically
function sortSheets() {
 var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 var sheets = spreadsheet.getSheets();
 var sheetNames = [];
 sheets.forEach(function(sheet,i) {
  sheetNames.push(sheet.getName());
 });
 sheetNames.sort().forEach(function(sheet,i) {
  spreadsheet.getSheetByName(sheet).activate();
  spreadsheet.moveActiveSheet(i + 1);
 });
};

Macro giúp hiện toàn bộ hàng và cột ẩn trong vùng hiện tại

//4. unhide all rows and columns in current Sheet data range
function unhideRowsColumnsActiveSheet() {
 var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 var range = sheet.getDataRange();
 sheet.unhideRow(range);
 sheet.unhideColumn(range);
}

Macro giúp hiện toàn bộ hàng và cột ẩn trong tất cả sheets trong workbook

//5. unhide all rows and columns in data ranges of entire Google Sheet
function unhideRowsColumnsGlobal() {
 var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
 sheets.forEach(function(sheet) {
  var range = sheet.getDataRange();
  sheet.unhideRow(range);
  sheet.unhideColumn(range);
 });
};

Macro giúp chuyển màu tất cả các sheets tab thành màu đỏ

//6. set all Sheets tabs to red
function setTabColor() {
 var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
 sheets.forEach(function(sheet) {
  sheet.setTabColor("ff0000");
 });
};

Macro chuyển màu sheets tab thành màu mặc định

//7. remove all Sheets tabs color
function resetTabColor() {
 var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
 sheets.forEach(function(sheet) {
  sheet.setTabColor(null);
 });
};

Macro giúp ẩn tất cả các sheets trừ sheet hiện tại

//8. hide all sheets except the active one
function hideAllSheetsExceptActive() {
 var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
 sheets.forEach(function(sheet) {
  if (sheet.getName() != SpreadsheetApp.getActiveSheet().getName()) 
   sheet.hideSheet();
 });
};

Macro giúp hiện tất cả các sheets bị ẩn

//9. Unhide all sheets
function unhideAllSheets() {
 var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
 sheets.forEach(function(sheet) {
  sheet.showSheet();
 });
};

Macro bỏ tất cả các filter trên sheet hiện tại

//10 reset all filters for a data range on current Sheet
function resetFilter() {
 var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 var range = sheet.getDataRange();
 range.getFilter().remove();
 range.createFilter();
}

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây